Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: TỔNG GIÁM ĐỐC, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: NHÀ QUẢN LÝ Lương: 50.000.000 Số lượng: 1

19/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

19/04/2024

08/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA - CHUYÊN GIA QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2024

Nhà ứng tuyển: CHI NHÁNH TÂY NINH CÔNG TY TNHH PALDO VINA Tỉnh Tây Ninh

19/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ PHÂN XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Khoai mì Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

15/03/2024

31/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 06

14/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

14/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: NHÀ QUẢN LÝ Lương: 50.000.000 Số lượng: 1

07/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

07/03/2024

23/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

25/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH THỌ XUÂN (VN) Tỉnh Tây Ninh

25/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GÍAM ĐỐC KỸ THUẬT SẢN XUẤT Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

25/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH THỌ XUÂN (VN) Tỉnh Tây Ninh

25/01/2024

25/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG HỖ TRỢ SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: CHI NHÁNH TÂY NINH CÔNG TY TNHH PALDO VINA Tỉnh Tây Ninh

15/01/2024

01/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC KHO THÀNH PHẨM Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

11/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

11/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

11/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC XƯỞNG 1 Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

11/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC XƯỞNG 2 Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

11/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

11/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH,CHỨC DANH CÔNG VIỆC:GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHIẾU XẠ Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH,CHỨC DANH CÔNG VIỆC:GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC BẢO TRÌ Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH,CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC KHO BÁN THÀNH PHẨM Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH,CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC XƯỞNG 4 Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH , CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC XƯỞNG 3 Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

26/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ XƯỞNG SƠN Lương: 25.000.000 Số lượng: 1

27/12/2023

Nhà ứng tuyển: CONG TY TNHH JIN WON VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

27/12/2023

29/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà quản lý - Giám đốc chi nhánh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/12/2023

Nhà ứng tuyển: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM TẠI TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

21/12/2023

15/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

08/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

08/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC XƯỞNG 2 Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

08/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

08/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

08/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

08/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

08/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

08/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC XƯỞNG 1 Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

08/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN ( VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

08/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH