Chính sách liên quan

Tải về Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg 29/06/2017

Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020

Tải về Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC 29/06/2017

Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/09/2009 hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”.

Tải về LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 28/06/2017

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tải về Nghị định số 126/2007/NĐ-CP 28/06/2017

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tải về Quyết định số 20/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/08/2007 28/06/2017

Ban hành chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh Xã hội và lao động Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 29/2003/ NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

Tải về Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2007 28/06/2017

Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ vào Luật Người Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ NGhị định số 29/2003/Nđ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Theo đề nghị của Cục Trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Tải về Quyết định số 61/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 12 tháng 08 năm 2008 28/06/2017

Về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước

Tải về Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH - BTC 28/06/2017

Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH - BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khỏe cho người Việt Vam làm việc ở nước ngoài.

Tải về Quyết định Số: 60/2005/QĐ-UBND 28/06/2017

Quyết định Về việc cho vay ưu đãi và hỗ trợ tiền học giáo dục định hướng đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Tải về Thông tư liên tịch số 08/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 11/7/2007 28/06/2017

Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng