Bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động làm nghề nguy hiểm, độc hại

  • 13/02/2023
  • 72

(Dân trí) - Người lao động làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật, mức cao nhất là 32.000 đồng.

Bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động làm nghề nguy hiểm, độc hại

(Dân trí) - Người lao động làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật, mức cao nhất là 32.000 đồng.

Đây là một trong những quyền lợi của người lao động mà Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30/11/2022.

Theo đó, người lao động làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại không bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế; tiếp xúc với ít nhất 1 yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm thì đủ điều kiện được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật.

Trực tổng đài bảo vệ trẻ em được đề xuất vào danh mục nghề độc hại, nguy hiểm.

Mức bồi dưỡng trong trường hợp này được tính theo định suất hằng ngày và có giá trị bằng tiền theo 4 mức, mức 1 (13.000 đồng), mức 2 (20.000 đồng), mức 3 (26.000 đồng), mức 4 (32.000 đồng).

Thông tư cũng nêu rõ, mức bồi dưỡng cụ thể theo từng nghề, công việc và được áp dụng theo thời gian làm việc tương ứng.

Cụ thể, nếu người lao động làm việc đủ 4 tiếng/ngày trở lên thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng; dưới 4 tiếng/ngày thì được hưởng nửa mức bồi dưỡng.

Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.

Thông tư cũng lưu ý, việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca, ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Trường hợp người lao động làm công việc lưu động, phân tán, ít người hoặc các công việc khác mà không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ, người sử dụng lao động phải cấp hiện vật cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định.

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải lập danh sách cấp phát, có ký nhận của người lao động; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng của người lao động.

Thông tư quy định, không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (bao gồm cả việc đưa vào đơn giá tiền lương) thay cho hiện vật bồi dưỡng.

Đối với người lao động không làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định nhưng đang làm việc trong điều kiện lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, Thông tư này khuyến khích người sử dụng lao động xem xét, quyết định việc thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 1 (13.000 đồng).

Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1/3/2023.

Sơn Nguyễn