Năm 2023, nhiều công việc cơ quan nhà nước không cần công chức, viên chức

  • 31/01/2023
  • 92

(Dân trí) - Một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo hình thức hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ, không cần công chức, viên chức đảm nhận.

Năm 2023, nhiều công việc cơ quan nhà nước không cần công chức, viên chức

(Dân trí) - Một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo hình thức hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ, không cần công chức, viên chức đảm nhận.

Theo Điều 4, Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan này được thực hiện hợp đồng lao động đối với nhiều nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý; các công việc chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

Một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo hình thức hợp đồng (Ảnh minh họa: Q.A.).

Các công việc thực hiện hợp đồng

1, Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:

a) Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2, Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm:

a) Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan.

b) Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.

c) Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.

3, Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập.

(Nguồn: Điều 4 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP)

Các công việc quy định tại Điều 4 này được ký kết hợp đồng bằng văn bản. Trường hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì có giá trị như hợp đồng bằng văn bản.

Các loại hợp đồng được ký kết bao gồm: Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan; hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại Nghị định này.

Theo Điều 6 Nghị định 111/2022/NĐ-CP, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; trường hợp không có đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu thì ký kết hợp đồng lao động với cá nhân để thực hiện công việc nêu trên.

Điều 9 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký kết hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị.

Đặc biệt, Điều 9 của nghị định này có điều khoản riêng dành cho UBND TP trực thuộc trung ương, nơi tổ chức chính quyền đô thị và nơi thí điểm tổ chức chính quyền đô thị.

Theo đó, những nơi trên có thể căn cứ vào quy mô dân số, điều kiện về ngân sách, đặc thù về kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc mà quyết định việc ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị, tổ chức ngoài công lập để thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực giáo dục và y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Nguyên tắc là phải bảo đảm không làm tăng tổng chi ngân sách thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý nằm trên địa bàn các địa phương nêu trên do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý ở Trung ương quyết định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/2/2023.

Kể từ ngày Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực, các văn bản và quy định liên quan đến chế độ hợp đồng sau đây sẽ hết hiệu lực:

1) Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

2) Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3) Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 6/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

4) Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, Nghị định 111/2022/NĐ-CP có điều khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 13 của nghị định này.

Bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết hơn các quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập TẠI ĐÂY.

Tùng Nguyên