CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ

  • 29/11/2016
  • 1420

CÁC PHÒNG BAN

Phòng Tư vấn Giới thiệu việc làm - Thông tin thị trường lao động

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

Phòng Đào tạo nghề