CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ

  • 29/11/2016
  • 1673
STT Phòng ban Họ tên Chức danh Liên hệ Ảnh
1 Ban Giám đốc Đặng Xuân Vũ Giám đốc 0918383559
vudx@tayninh.gov.vn
Lê Trường Thọ Phó Giám đốc 0814300339
tholt@tayninh.gov.vn
2 Phòng Bảo hiểm thất nghiệp Trần Thị Thanh Tâm Trưởng phòng 0819487777
tamttt1@tayninh.gov.vn
3 Phòng Đào tạo nghề Nguyễn Thị Trang Trưởng phòng 0917542363
trangnt@tayninh.gov.vn
4 Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán Nguyễn Thị Lụa Phó phòng 0964264833
luant@tayninh.gov.vn
5 Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm - Thông tin thị trường lao động Trần Tiến Duật Phụ trách phòng 0937637686