CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TÂY NINH

  • 29/11/2016
  • 1448

a) Hoạt động tư vấn bao gồm:

- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

- Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển: về tự tạo việc làm: tìm việc làm trong và ngoài nước;

-Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực: về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

-Tư vấn về các chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động;

b) Hoạt động giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động bao gồm:

- Giới thiệu cho người lao động cần tìm việc làm với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần tuyển lao động;

- Cung ứng lao động đã đươc lựa chọn thông qua hồ sơ tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động;

- Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Hoạt động thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm: Nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động, của vùng và cả nước.

d) Tổ chức dạy nghề gắn với việc làm theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: Tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, lập các thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.